Compliance

 • Due dilligence a M&A podpora 

  • Compliance due diligence zahrnuje hodnocení rizik a nastavení pravidel kontrolního mechanizmu zejména v oblasti předcházení podvodů/korupce/střetu zájmů/neetického jednání/úniků dat, a to s cílem korektního nastavení compliance management systému (dále „CMS) a interních procesů  

  • Součástí je i zhodnocení reputačních, regulatorních a legislativních rizik a nastavení rizikové mapy procesů v rámci společnosti 

 • Analýza nákladů 

  • Analýza nákladů na nastavení CMS, zhodnocení compliance role v návaznosti na nastavení efektivního CMS a potenciál úspor jak rychlých (quick-wins) tak střednědobých 

 • Strategie procesu a organizace 

  • Návrh nové strategie CMS na základě zhodnocení CMS procesu a odpovědnosti jednotlivých stakeholderů 

  • Nastavení firemní kultury se zřetelem na dodržování etického jednání zaměstnanců a budování jejich přirozené loajality vůči společnosti 

  • Minimalizace reputačního rizika 

  • Zjednodušení a zefektivnění CMS v zájmu přesné a rychle interakce mezi top managementem a ostatními zaměstnanci s cílem funkční harmonie mezi „top and bottom line“ 

  • Automatizace některých compliance procesů 

 • Transformace 

  • Podpora při reorganizaci compliance role/útvaru 

 • Školení a coaching 

  • ​Školení pro compliance útvar 

  • Školení pro top management 

  • Školení pro klíčové stakeholdeři 

  • Školení pro zaměstnance 

 • Krizový management 

  • Krátkodobé řízení ​compliance oddělení s cílem dosáhnout radikálních změn ve výkonu compliance oddělení, dosažení výrazných úspor při zachování efektivního CMS.  

 • Digitalizace 

  • Strategie digitalizace v compliance, návrh SW řešení pro whistleblowing linku 

  • Nastavení automatizovaných compliance procesů 

  • Workflow, paperless 

 • Podpora inovací 

  • Automatizaci činností s nízkou přidanou hodnotou se může compliance zaměřit na klíčové oblasti CMS, jakými jsou prevence, detekce a reakce, a to zejména ve vztahu ke korupci/ podvodům/ neetickému jednání/střetu zájmů a  jejich vyšetřování 

 • Delivery 

  • Podpora při realizaci compliance projektů napříč společnosti  

  • Externí Compliance Officer/Ombudsman 

  • Externí Compliance Officer/Ombudsman jako služba pro Vaši společnost - nezávislá role pro řešení všech oblastí vnitrofiremního compliance. 

Kontaktujte nás / Contact us

 Adresa: Brožíkova 8, 266 01 Beroun

© 2023 by digiCHAIN.

 • Linkedin